Montessori aktivity realizované od januára 2020 v krízovom centre Repuls a od konca februára aj v ubytovni Fortuna majú pomôcť deťom zo znevýhodneného prostredia. Ich cieľom je podporiť v dieťati samostatnosť, sebakontrolu, rozvíjať jeho potenciál, pripraviť ho na školu. Na základe aktuálnych potrieb dieťaťa mu pripravujeme aktivity na rozvoj jemnej motoriky, na poznávanie farieb, čísel a hlások. Dieťa si rozvíja svoju slovnú zásobu, zjemňuje svoje vnímanie.

Podľa viacerých výskumov, vek 0- 6 rokov je najdôležitejšie obdobie pre ďalší vývoj dieťaťa. O výskumoch podrobnejšie sa môžete dočítať aj v analýze o vzdelaní „To dá rozum“ . (https://analyza.todarozum.sk/docs/19071913120001sgp1/ )

Vďaka Montessori aktivitám môžu mať deti lepší štart do života a byť lepšie pripravení na ďalšie vzdelávanie v škole. To môže významne ovplyvniť celý ich ďalší život.

Aktivity sa v centre konajú pod dohľadom Mgr. Danky Lacikovej, absolventky národného Montessori kurzu a dobrovoľníčok z oblasti sociálnej pedagogiky, či psychológie. Montessori pomôcky sú zakúpené vďaka podpore magistrátu mesta Bratislava.